Organisation

En fristående musikskola ställs inför stora utmaningar. För att åstadkomma god kvalité i undervisningen och ekonomisk bärkraft krävs stort engagemang från både skolledning församling och föräldrar. Omfattande ideélla och ekonomiska insatser behövs från alla.

Musikskolans huvudman är Örebro Första Baptistförsamling (Betelkyrkan) som har ca 440 medlemmar och är en av Svenska Baptistsamfundets största församlingar. I särskilda riktlinjer för musikskolan, som tagits fram uttrycker församlingen sitt syfte med musikskolan.

Pil Läs riktlinjerna i sin helhet här

Organisation

Styrelsen har 6–8 ledamöter. Musikskolan är en verksamhetsgren inom Betelkyrkan med egen styrelse och eget budgetansvar. För musikskolans organisation och skötsel finns av församlingen upprättade stadgar.

Alla ledamöter i styrelsen, som tillsatts av församlingen, arbetar idéellt och ställer därmed tid och kunnande till förfogande. Styrelsens kassör sköter all löpande ekonomisk verksamhet, utom löner och kursavgifter.

De ekonomiska villkoren präglar i hög grad en fristående musikskolas möjlighet att bedriva långsiktig verksamhet. Det handlar om stora insatser. I budgeten för år 2016 som omfattar 2,8 miljoner, är ca 46% av intäkterna elevavgifter och 40% bidrag och sponsring. Övriga intäkter är egen konsertrverksamehet och konsutltjänster. Kostnaderna består till 85% av löner.

Musikskolans chef, Mats-Olof Liljegren, är anställd av Betelkyrkan och hans uppgift är att leda musikskolans verksamhet och vara arbetsledare för personalen.

Musikskolan har Vt 2016 284 elever, varav 147 i instrumentalspel enligt Suzukimetoden. Övriga i traditionell instrumentalundervisning, barnsång, pop & rockskola samt körer. Vi träffas också ca 600 barn i småbarnsmusik ute på familjecentralerna i kommundelarna. Elva lärare undervisar med olika omfattning.

Instrumentallärare som arbetar inom suzukimetoden erbjuds särskild suzukilärarutbildning (s.k. nivåutbildning) i Suzukiförbundets regi.