Byggstenar

Tidig start.
Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst kan på börjas i 3–5-årsåldern.

Lyssnande.
Noter används ej de första åren, då gehörsinlärningen
dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.

Alla kan.
På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.

Föräldern.
Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är med på lektionerna.

Individualiserad lektion.
Varje elev får en individualiserad lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar bägge parter hur de ska arbeta hemma, samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.

Grupplektion.
Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan.

Tonen.
Tonbildningen finns hela tiden i centrum på lektionerna och vid övningen och kallas ofta tonalisation. Den är viktig för musikupplevelsen redan på nybörjarstadiet.

Arbetssätt.
Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Således bör man arbeta så länge med varje stycke, att elevens förmåga blir tillräckligt utvecklad för att gå vidare.

Repetition.
Alla stycken i Suzukirepertoaren repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.

Memorering.
Varje stycke i suzukilitteraturen lärs in och spelas upp utantill.

Notläsning.
När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.

Repertoar.
Suzukis repertoar gäller som en röd tråd och inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och spelförmåga bör annan repertoar spelas jämsides.

Konserter.
Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna till musik.